Наставен кадар

Данче Д.Гоцевска Директор
Билјана Стојковска Педагог
Проф. Никола Јанакиев Наставник по македонски јазик и литертаура
Проф. Славица Анаќиевска Наставник по македонски јазик и литертаура
Проф. Катерина Павловска Наставник по македонски јазик и литертаура
Проф. Емилија Ристовска Наставник по англиски јазик
Проф.Сања Ристовска  Наставник по англиски јазик
Проф. Бети Спасова Наставник по германски јазик
Проф. Елизабета Георгиева Наставник по математика
Проф. Даниела Атанасовска Наставник по математика
Проф. Лилјана А.Димитровска Наставник по биологија
Проф. Виолета Алексовска Наставник по физика
Проф.Валентина Калаџиска Наставник по хемија
Проф. Лидија Самарџиска Наставник по информатика
Проф. Станко Јангеловски Наставник по историја
Проф. Снежа Велкова Наставник по географија
Проф. Билјана Ивановска Наставник по латински јазик
Проф. Васка Гоцевска Наставник по филозофија
Проф. Христина Гоцевска Наставник по социологија
Проф. Виолета Јанкуловска Наставник по економски предмети
Проф. Сашка Механџиска Наставник по психологија
Проф. Лилјана Петровска Наставник по спорт и спортски активности
Проф. Зденко Доневски Наставник по спорт и спортски активности
Проф. Елена Трајанова Наставник по музичка култура
Проф. Борче Христовски Наставник по ликовна уметност
Проф. Драгица Ангелова Наставник по стручни текстилни предмети
Проф. Даниел Стојковски Наставник по стручни текстилни предмети
Проф. Данче Д.Гоцевска Наставник по стручни текстилни предмети
Проф. Славица Илиевска Наставник по стручни рударски предмети
Проф. Ема Стојковска Наставник по стручни геолошки предмети
Проф. Зоран Младеновски Наставник по стручни машински предмети
Проф. Марија МихаиловскаНаставник по вовед во право