За Нас

  • Општи податоци за училиштето
Име на училиштето Средно општинско училиште  „Миле Јаневски Џингар“
основано од Собрание на Општина М.Каменица
Верификација- број на актот 11- 3354/5
Година на верификација 27.11.2009
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Тип на градба Цврста градба
Површена на објектот 1450 m2
Површина на училшниот двор 1000 m2
Површина на спортски терени и игралишта 500 m 645 m2 (спортска сала)
Училиштето работи во смена Една смена
Начин на загревање на училиштето Екстра лесно гориво
Број на паралелки 12
Број на смени една
Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво) Сребрено знаме
Датум на добиен статус 2013 година
  • Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни згради 1
Број на подрачни училишта /
Бруто површина 3550 m2
Нето површина 2550 m2
Број на спортски терени 3
Број на катови 1
Број на училници 12 училници, 2 резервни училници,  кабинет по информатика,  текстилна работилница, геолошко-рударска работилница
Број на помошни простории 4 канцеларии, 1 помошна просторија, 1 просторија за технички персонал, 4 WC простории, 2 спортски сали (мала и голема), 1 магацин
Училишна библиотека 1
Начин на загревање на училиштето Екстра лесно гориво
  • материјално- технички услови
Материјално технички услови    
Од опрема училиштето поседува: фотокопир (5), печатари (2), телевизори (1), плазма ТВ (17), ДВД (1), графоскоп (1), касетофони (4), дигитален фотоапарат (1), дигитална камера (1), компјутери (37), лаптоп (3), лаптопи за наставниците, ЛЦД проектори (2) и интернет мрежа достапна за секој наставник и ученик. Покрај постојните наставни средства за што поефикасно и поуспешно реализирање на наставата училиштето во сите училници има компјутери, располага со кабинет по информатика кој е опремен со 14 компјутери и текстилна работилница со 5 обични шивачки машини и една специјална машина. Училиштето е поврзано со интернет и има сопствена e-mail адреса. Исто така, персонални компјутери има кај директорот и стручните соработници. Гимназијата располага со една мала сала и една голема која е од проектот на Владата на  Р.Македонија за 145 спортски сали. Заради потполна безбедност на учениците и наставниците училиштето е целосно опремено со видео надзор.           Училишната библиотека располага со 3150 книги: прирачници, енциклопедии, стручна литература за наставниците, слободна лектира. Училиштето се финансира од општината (државата). Дел од средствата за материјал и опрема ги добива од проекти и од издавање на простории под закуп: фискултурната сала и други училишни простории. Во училиштето е обновен и училишниот мебел, набавени се нови нагледни средства, компјутери,  печатачи и други технички помагала.